Διαταραχές στην Άρθρωση της Ομιλίας

25/06/2019

Τι σημαίνει όταν ένα παιδί παρουσιάζει διαταραχές Άρθρωσης:

 • Όταν ένα παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στη άρθρωση του, αναφερόμαστε στις δυσκολίες που σχετίζονται με την παραγωγή των ήχων της ομιλίας (φωνήματα) ή στην αλλοίωση της φωνοτακτικής δομής των λέξεων κατά την ρέουσα ομιλία, που παραμένουν ακόμη και μετά το πέρας της φυσιολογικής ηλικίας. Με αυτήν την δυσκολία που παρουσίαζει το παιδί, παρατηρούμε πως δεν αρθρώνονται σωστά οι λέξεις, με αποτέλεσμα να γίνεται δυσκατάληπτος ο λόγος του. Στην πιο απλή μορφή τους οι διαταραχές άρθρωσης εμφανίζονται ως μια αδυναμία παραγωγής των φωνημάτων χρησιμοποιώντας τα όργανα της άρθρωσης (χείλη, γλώσσα, δόντια, υπερώα κ.ά.).

Πού μπορεί να οφείλονται αυτές οι διαταραχές:

 • Μειωμένος έλεγχος ή αδυναμία των μυών και νεύρων που σχετίζονται με την άρθρωση π.χ. αδυναμία ελέγχου της γλώσσας, αδύναμα χείλη, μειωμένη διάρκεια ή ένταση εκπνοής,
 • παράλυση του προσωπικού νεύρου κ.ά.
 • Προβλήματα στην δομή των οργάνων της άρθρωσης όπως υπερπλασίες, υποπλασίες ή ελλείψεις π.χ. υπερτροφική γλώσσα, κοντό χαλινό γλώσσας,
 • ελλείψεις ή κακή σύγκλιση δοντιών,
 • υπερωοσχιστίες, χειλεοσχιστίες κ.ά.

Τα συμπτώματα:

 • Αντικατάσταση φωνημάτων με άλλα φωνήματα π.χ. /θέλω/ - /σέλω/
 • Παράλειψη φωνημάτων ή συλλαβών π.χ. /κότα/ - /κόα/, /καραμέλα/ - /καμέλα/
 • Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων π.χ. /στρατός/ - /στατός/, /κρύο/ - /κύο/
 • Αλλοιώσεις φωνημάτων π.χ. αντί /ρ/ το παιδί παράγει έναν ήχο που ακούγεται σαν /γι/

Μέχρι ποιά ηλικία ο γονιός πρέπει να ανησυχήσει:

 • Όταν ένας γονιός παρατηρήσει πως το παιδί του δεν μιλά καθαρά χρησιμοποιώντας σωστά τα φωνήματα κατά την ρέουσα ομιλία, μέχρι 4 ½ - 5 χρόνων, τότε θα πρέπει να ανησυχήσει. Μέσα απο την αξιολόγηση που θα πραγματοποιήσει ένας Λογοθεραπευτής, θα ξεκαθαρίστει που ακριβώς παρουσιάζεται το πρόβλημα και το παιδί δυσκολεύεται να μιλά καθαρά.

Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή:

 • Ο Λογοθεραπευτής, αρχικά κάνει μια αξιολόγηση, ώστε να ξεκαθαρίσει το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Μέσα απο τον Στοματοπροσωπικό Έλεγχο, που κάνει κατά την διάρκεια της αξιολόγησης, θα φανεί εάν τα όργανα της άρθρωσης λειτουργούν σωστά ή παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το παιδί δυσκολεύεται να προφέρει τα φωνήματα.

Με το τέλος της αξιολόγησης, θα γίνει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που θα περιέχει τους Βραχυπρόθεσμους στόχους ανάλογα με τις δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί γενικότερα. Μέσα απο όλο αυτό θα ενημερωθεί και ο γονιός, ώστε να συμμετέχει και αυτός στην αποκατάσταση του παιδιού με την συνεργασία πάντα του Λογοθεραπευτή.

Η αποκατάσταση στις δυσκολίες του παιδιού, πάντα είναι πρόσχαρη, αφού ο Λογοθεραπευτής, ανακαλύπτει τρόπους ώστε να γίνεται πιο ευχάριστο το μάθημα αλλά και για να συμμετέχει το παιδί όσο το δυνατό καλύτερα μπορεί. Σταδιακά, το παιδί μαθαίνει να παράγει το σωστό ήχο σε λέξεις, φράσεις, προτάσεις και τέλος μαθαίνει να γενικεύει τη χρήση του σωστού ήχου στην καθημερινότητα του.

Τέλος, η διάρκεια της αποκατάστασης, πάντα εξαρτάτε απο πολλούς παράγοντες όπως: η συνεργασία γονιού- παιδιού- Λογοθεραπευτή, τα κίνητρα της οικογένειας ή του παιδιού, οι αντικειμενικές δυσκολίες του προβλήματος, κλπ.

Παυλίνα Χρίστου 

Λογοθεραπεύτρια 

τηλ. 99489513

https://www.facebook.com/mathisiparemvasi/