Ψυχολογική Υποστήριξη

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάμεσα στο θεραπευτή και στο θεραπευόμενο, με στόχο να διευκολύνει το άτομο να κατανοήσει και να συμφιλιωθεί με τις διάφορες καταστάσεις του περιβάλλοντος, να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να ανακουφιστεί από αρνητικά συναισθήματα, να επιλύσει τις κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζει, να αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων του και να μπορεί να παίρνει μόνος του αποφάσεις. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, στηρίζει την προσπάθεια του να προσαρμόσει τη σκέψη και τη δράση του, ώστε να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του επιδιώκοντας την ενδυνάμωση και ανάπτυξή του.

Όσον αφορά τη συμβουλευτική με παιδιά/έφηβους, ο ψυχολόγος εφαρμόζει εμπειρικά υποστηριζόμενες τεχνικές με σκοπό να προωθήσει την κοινωνική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του παιδιού/έφηβου, βάσει των ικανοτήτων του. Η συμβουλευτική μπορεί να είναι προληπτική ή να εντάσσεται στα πλαίσια προγράμματος παρέμβασης. Βασική επιδίωξη του ψυχολόγου είναι να βοηθήσει το παιδί/έφηβο και το περιβάλλον του να εντοπίσει τις δυνατότητες του και να τις αξιοποιήσει προς όφελος του. Ο ψυχολόγος συλλέγει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές ώστε να συνθέσει το ψυχολογικό προφίλ του παιδιού/έφηβου και να πετύχει με αυτό τον τρόπο το σχεδιασμό της κατάλληλης και εξατομικευμένης παρέμβασης.

 • Στήριξη παιδιών και εφήβων

  Παιδιά και έφηβοι προσχολικής και σχολικής ηλικίας μπορούν να αξιολογηθούν στο Κέντρο μας, ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν. Το ειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει περιπτώσεις παιδιών με:

  • Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες

  • Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία (Δυσλεξία)

  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας

  • Αναπτυξιακές Διαταραχές (π.χ. Αυτισμός, Asperger, Διαταραχές Επικοινωνίας)

  • Γνωστικές Δυσκολίες (π.χ. μνήμη, προσοχή, αντίληψη)

  • Συναισθηματικές Δυσκολίες (π.χ. άγχος)

  • Προβλήματα Συμπεριφοράς (π.χ. δυσκολίες προσαρμογής)

  • Δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη

  • Γενικευμένη Ψυχοκινητική Καθυστέρηση.


Πρόληψη 

Ο τομέας της πρόληψης αναπτύχθηκε με σκοπό να προσφέρει σε οικογένειες, σχολεία, κοινότητες και οργανισμούς, τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ειδικά προσχεδιασμένα προγράμματα που στόχο έχουν την κάλυψη μιας συγκεκριμένης ανάγκης. Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμού προγραμμάτων εξατομικευμένης ενισχυτικής διδασκαλίας και ανάπτυξη κινήτρων για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο να αντιμετωπίσουν μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο

 • Συνεργασίας και συμβουλευτικής με εκπαιδευτικούς για επίλυση προβλημάτων

 • Ανάπτυξης προγραμμάτων τροποποίησης της συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων

 • Ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων γονέων και παιδιών

 • Ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων, κ.α.

Αξιολόγηση & Παρέμβαση 

Αξιολόγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο ψυχολόγος συλλέγει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές ώστε να συνθέσει το ψυχολογικό προφίλ του παιδιού/έφηβου και να πετύχει με αυτό τον τρόπο το σχεδιασμό της κατάλληλης και εξατομικευμένης παρέμβασης. 

Η συλλογή πληροφοριών γίνεται μέσα από παρατήρηση, συνεντεύξεις και σταθμισμένα τεστ και δοκίμια. Στο εκπαιδευτικό μας κέντρο 

 • Αξιολόγησης της νοητικής ικανότητας (IQ)

 • Συναισθηματικής αξιολόγησης

 • Εφαρμογής της «Λειτουργικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς» σε παιδιά και εφήβους

 • Διάγνωσης συναισθηματικών, αναπτυξιακών και άλλων διαταραχών

 • Εντοπισμού των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του παιδιού

 • Εντοπισμού γνωστικών αδυναμιών του παιδιού (ελλειμματική προσοχή, μνήμη, αντίληψη)

Παρέμβαση 

Η παρέμβαση είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι στην διαδικασία διαχείρισης μιας περίπτωσης. Ο ψυχολόγος συνθέτει ένα πλάνο δράσης το οποίο εστιάζει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί/έφηβος, με τη συμβολή της οικογένειας και του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται υπηρεσίες:

 • Ανάπτυξης εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης για μαθησιακές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές δυσκολίες

 • Συμβουλευτικής γονέων, παιδιών και εφήβων

 • Ενίσχυσης κοινωνικών, επικοινωνιακών και άλλων δεξιοτήτων που βοηθούν το παιδί να προσαρμοστεί και να αυξήσει τη λειτουργικότητά του, όπως διαχείριση άγχους, έλεγχος θυμού, ενίσχυση της ικανότητας για οργάνωση και προγραμματισμό, επίλυση προβλημάτων(problem solving), κ.ά.

 • Συναισθηματικής ενδυνάμωσης και ενίσχυσης αυτοεικόνας

 • Σχεδιασμού προγραμμάτων εξατομικευμένης ενισχυτικής διδασκαλίας σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες σε συνεργασία με ειδικό εκπαιδευτικό

 • Συνεργασίας με το σχολικό πλαίσιο και τους γονείς για συστεμική προσέγγιση του προβλήματος

Συμβουλευτική 

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο ψυχολόγος εφαρμόζει εμπειρικά υποστηριζόμενες τεχνικές με σκοπό να προωθήσει την κοινωνική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του παιδιού, βάσει των ικανοτήτων του. Η συμβουλευτική μπορεί να είναι προληπτική ή να εντάσσεται στα πλαίσια προγράμματος παρέμβασης. Βασική επιδίωξη του ψυχολόγου είναι να βοηθήσει το παιδί και το περιβάλλον του να εντοπίσει τις δυνατότητες του και να τις αξιοποιήσει προς όφελος του. 

Στη συμβουλευτική γονέων, οι γονείς συνεργάζονται με τον ψυχολόγο, με σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του. Μέσα από τη συμβουλευτική γονέων προσφέρονται γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα σχετικά με την οικογένεια, τις σχέσεις γονέων-παιδιών και τη συνεργασία οικογένειας-σχολείου.Τα παιδιά συνήθως δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα μόνα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται μία εξατομικευμένη θεραπεία του ίδιου του παιδιού, με παράλληλη βοήθεια προς τους γονείς. Σε ηπιότερες περιπτώσεις, είναι πιθανό να αρκεί η συμβουλευτική γονιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Εμπιστευτικότητα

*Η επικοινωνία ανάμεσα στον πελάτη και τον ψυχολόγο θεωρείται απόρρητη και εμπιστευτική. Το Κέντρο Στήριξης Παιδιών και Εφήβων δεν δύναται να γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε πληροφορίες σχετικές με την περίπτωση πελάτη, χωρίς την γραπτή του συγκατάθεση. Εξαίρεση γίνεται μόνο σε περιπτώσεις κακοποίησης ή σοβαρής υποψίας ότι το άτομο θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή άλλους.